Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2014

5659 d471 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viapisces pisces
Mieć z kim chodzić na wesela. Z kim spędzać wieczory,weekendy, święta, wakacje. Z kim spać i kochać się nocami. Z kim rozmawiać o wszystkim i o niczym. Kupować mu koszule w kratke i szare bluzy. Ubóstwiać jego zapach. Być dumnym z niego za to jakim jest wspaniałym człowiekiem. Przedstawić go rodzinie jako najważniejszego. Oglądać z nim filmy, wygłupiać się jak małe dzieci. Być bezgranicznie i obrzydliwie szczęśliwym. Tak, tego mi teraz potrzeba.
Reposted fromtroubles troubles viairmelin irmelin

November 25 2014

3459 be8f
Reposted fromdmd0313 dmd0313 viapisces pisces
9813 0e2b
Reposted fromMatijaszek Matijaszek viaTUVim TUVim

November 19 2014

2039 0b00
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viapisces pisces

November 15 2014

People are douchebags nowadays. They take advantage of each other all the time and then they've got claims for others. You will never change that. All you can do is stare and feel really sorry for them, because Karma do exist. This bitch is going to turn their lives in a miserable piece of shit, sooner or later. I tell ya.
— do3razy_sztuka
Reposted bylivela livela

November 13 2014

5929 edae
Reposted fromdmd0313 dmd0313 viapisces pisces
1819 c4e4 500
Reposted fromdmd0313 dmd0313 viapisces pisces

November 09 2014

9679 03ad 500
zrobione dziś w trakcie biegania, Kraków is osom   | Cracow. Poland.
Reposted frombows-n-flowers bows-n-flowers viaredsth redsth

September 09 2014

6797 2e15
Reposted fromhiqualitycakes hiqualitycakes
6783 96ca
Reposted fromhiqualitycakes hiqualitycakes
6782 d2a5 500
Reposted fromhiqualitycakes hiqualitycakes
6761 a803 500
Reposted fromhiqualitycakes hiqualitycakes
4163 264e
Reposted fromxcxzxaxrxexkx xcxzxaxrxexkx viabeltane beltane

September 08 2014

2193 ffae
Reposted fromshinyblackball shinyblackball viaTUVim TUVim
6012 b763 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaTUVim TUVim
1126 8872
Reposted fromdmd0313 dmd0313 viaTUVim TUVim
Reposted fromzuupa zuupa viaTUVim TUVim

September 06 2014

0397 c8df
Reposted fromdmd0313 dmd0313 viaTUVim TUVim
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl